Misja Nowa Nadzieja

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Organizacja w Polsce

Email Drukuj PDF

Osobowość prawna i władze zwierzchnie Misji

Misja "Nowa Nadzieja" jest ogólnokościelną jednostką organizacyjną Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Posiada osobowość prawną na mocy Ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP (Dz.U. Nr 41, poz. 254). Organizację wewnętrzną Misji, jej cele oraz środki realizacji tych celów określa Statut Misji zatwierdzony przez Naczelną Radę Kościoła.

Zgodnie z postanowieniami Statutu władzą zwierzchnią Misji jest Naczelna Rada Kościoła, która ustala główne kierunki działania Misji, zatwierdza Statut Misji, powołuje i odwołuje Dyrektora Misji.

Zarząd Misji

Bezpośredni zarząd nad działalnością Misji w Polsce sprawuje Dyrektor Misji oraz jego Zastępca. Dyrektor Misji zarządzeniami tworzy i znosi Oddziały Misji oraz na wniosek pastorów zborów powołuje i odwołuje dyrektorów Oddziałów Misji. Reprezentuje Misję w Polsce na zewnątrz oraz zarządza i na bieżąco koordynuje jej działalnością. Do jego głównych zadań należy zatem: 1) reprezentowanie misji, 2) koordynowanie pracy oddziałów, 3) działalność konferencyjno-szkoleniowa, 4) realizacja projektów ogólnopolskich.

Oddziały Misji

"Nowa Nadzieja" prowadzi swą działalność w całej Polsce za pośrednictwem oddziałów na czele których stają dyrektorzy Oddziałów. Oddziały Misji powoływane są na wniosek zborów Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Są jednostkami samodzielnie finansującymi się i samobilansującymi się. Każdy z oddziałów rozwija zgodną z wizją zboru i specyficzną dla swego regionu działalność - zob. Oddziały Misji. Aby zarejestrować oddział Misji zainteresowany zbór powinien zwrócić się do dyrektora Misji z wnioskiem o powołanie oddziału (tu można pobrać formularz). Nowoutworzone oddziały otrzymują numer REGON oraz posługują się własnym numerem NIP. Prowadzą własną rachunkowość w siedzibie Oddziału Misji, mają też prawo do prowadzenia własnego konta bankowego.

Rejestracja Oddziałów

Naszą wizją jest Kościół docierający z praktyczną pomocą oraz z Ewangelią do osób znajdujących się w potrzebie. Misja pragnie wspierać i wyposażać lokalne Zbory w ich działalności charytatywnej. Dlatego też zapraszamy zbory zainteresowane współpracą z Misją oraz utworzeniem oddziału Misji w swojej miejscowości do kontaktu z Biurem Misji w Łodzi.

Komisja Kontrolująca

Działalność Misji jako całości kontrolowana jest przez Kościelną Komisję Kontrolującą Kościoła Zielonoświątkowego a działalność Oddziałów kontrolują komisje kontrolujące zborów, na wniosek których utworzono oddział.

Poprawiony: wtorek, 16 października 2012 13:35  

Przekaż darowiznę

Sonda

Czy twój Kościół pomaga ludziom uzależnionym?